Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Wymeldowanie w trybie wydania decyzji administracyjnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w drodze postępowania administracyjnego.
1.Dokumenty potwierdzające legitymację procesową wnioskodawcy (art. 28 k.p.a.) – tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający interes prawny)
2.Dokumenty stanowiące dowód w sprawie o wymeldowanie (np. protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wyrok o eksmisji osoby, której dot. wymeldowanie, zaświadczenie od komornika sądowego o wykonaniu wyroku eksmisyjnego)
Do wglądu:
1. Dowód osobisty
2. Dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić wymeldowanie


Komórka organizacyjna

Burmistrz Tuczna


Opłaty

Opłata za wydanie decyzji 10,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 60 dni.


Podstawa prawna

art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Dodatkowe informacje, uwagi

Organ gminny wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.