Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Wydawanie dowodów osobistych

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RP

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Potwierdza on tożsamość, polskie obywatelstwo, a także umożliwia wyjazd za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej. Ponadto e-dowód umożliwia jego posiadaczowi logowanie do portali Administracji publicznej, elektroniczne podpisywanie dokumentów i korzystanie z automatycznych bramek granicznych.

DO  wydany osobie która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny 5 lat, a wydany osobie która ukończyła 5 rok życia jest ważny 10 lat.

Wniosek na dowód osobisty składa:

•    osoba, która ukończyła 18 lat i nie posiada jeszcze dowodu osobistego

•    osoba, która nie ukończyła 18 lat – jeśli do dnia pełnoletności pozostało mniej niż 30 dni(składa wniosek bez udziału rodziców)

•    rodzic,opiekun prawny,kurator w imieniu osoby która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osoby która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych(osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku powyżej 13 roku życia)

Złożenie  w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku: wyjątek stanowią osoby które nie ukończyły 5 roku życia.

 Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo:

•    certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia dla osób posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który jest uaktywniony po nadaniu  indywidualnego Nr PIN

•    certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu,dla osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku wyraziła zgodę na jego zamieszczenie – albo w przypadku osoby która ukończyła 13 lat i zgodę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby, który będzie aktywny po nadaniu indywidualnego NR PIN

•    certyfikat potwierdzenia obecności wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie, aktywny w każdym dowodzie osobistym

•    przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego

 Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba której dane są zamieszczone  w dowodzie osobistym i może to zrobić przy odbiorze dowodu osobistego lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy bądź poprzez aplikacje  na stronie www.gov.pl/web/mswia/bip

KOD PUK, który  otrzymuje się wraz z odbiorem dowodu osobistego posłuży do odblokowania kodów PIN przy 3-krotnym błędnym wprowadzeniu.

Certyfikat podpisu osobistego  dla osoby powyżej 13 roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu przez nią pełnoletności.

Wymagane dokumenty:

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 1. Wypełniony i podpisany „wniosek o wydanie dowodu osobistego” w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organy gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu.
 2. Jedną aktualną, kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlającą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiającą ją w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię spełniającą powyższe wymogi o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia. W takim przypadku przy odbiorze dowodu składa się oryginały tych dokumentów.
  W uzasadnionych przypadkach można można wydać dowód osobisty na wniosek do którego dołączono fotografię z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.

  UWAGA! Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku na papierze fotograficznym lub na papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
 3. Do okazania dowód osobisty, a w  przypadku jego utraty waży paszport, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

 


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego


Opłaty

Dowód osobisty nie podlega opłacie.


Termin i sposób realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. poz. 653)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2019 poz. 224 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. 2018 poz. 2096)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. 2019 poz. 400)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał dowód osobisty.

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego oraz zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w e-dowodzie

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie osobiście  ten fakt w dowolnej gminie a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – w dowolnej placówce konsularnej – osobiście, w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać elektronicznie,  ale trzeba mieć profil zaufany na platformie e-PUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Zgłoszenie skradzionego dowodu osobistego na Policji wystarczy do jego unieważnienia.

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego  zgłasza:

•    posiadacz dowodu osobistego,

•    rodzic, opiekun prawny,kurator- w imieniu osoby która nie ma zdolności do czynności prawnych(osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby która ma ograniczona zdolność do czynności prawnych ( osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku 13-18 lat)

Zgłoszenie utraty  lub uszkodzenia dowodu osobistego  w urzędzie dokonuje się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

(Wzór zgłoszenia)

Posiadacz e-dowodu który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem może dokonać zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej na okres maksymalnie 14 dni i jeśli po tym okresie nie cofnie zawieszenia dowód osobisty utraci ważność.

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcie zawieszenia można dokonać osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy który wydał dowód.

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia dokonuje:

•    posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym

•    rodzic, opiekun prawny lub kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych

(Wzór zawieszenia)

(Wzór cofnięcia zawieszenia)


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP:

 • w postaci papierowej,
 • w postaci elektronicznej (podpisany kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP – www.epuap.gov.pl >>>

Osoba, która sama nie może złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

Dowód odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

W przypadku osoby, chorej, niepełnosprawnej, od której wniosek na dowód był przyjmowany w miejscu pobytu, odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności,
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • zmiany wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym identyfikację jego posiadacza – wniosek należy złożyć niezwłocznie,
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza - wniosek należy złożyć niezwłocznie.
 • unieważnienia certyfikatów znajdujących się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego (certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub/oraz certyfikat podpisu osobistego),
 • żądaniem wymiany dowodu osobistego na dowód z warstwą elektroniczną lub w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego albo certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania, uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnianie lub złożenie podpisu osobistego,
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

 

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

1.Wymagane dokumenty: ( Wnioski do pobrania)

•    wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych  lub wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

•    dowód uiszczenia opłaty  w kwocie 31 zł. Opłata nie dotyczy podmiotów wymienionych w art.72 ust.2 ustawy  o dowodach osobistych realizujących na podstawie ustaw zadania publiczne,

•    dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Opłata nie dotyczy podmiotów wymienionych w art.66  ust.3 pkt 1-11, sądy i inne podmioty  realizujące zadania publiczne w zakresie niezbędnych do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych

•    pełnomocnictwo-jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika wraz z opłata skarbowa w kwocie 17 zł ( nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu)

W przypadku udostępnienia danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych, wnioskodawca w części IV wniosku powołuje się na interes faktyczny bądź prawny. W przypadku powołania się na interes prawny należy wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia lub załączyć kopie dokumentów potwierdzający ten interes.

W przypadku udostępnienia dokumentacji związanej z dowodem osobistym   wnioskodawca w części IV wniosku powołując  się na interes prawny, jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia dokumentacji. 

Podstawa oprawna

•    ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (t.j Dz. U. z 2019r. poz.653.)

•    rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.października 2011r. W sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych z rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j.Dz.U. z 2015r. poz.1604 )

Dowód osobisty podlega unieważnieniu m.in.:

 • z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia, a także z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
 • z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego,
 • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
 • po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę.