Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci edytowalnego pliku .pdf


Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Tucznie; stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji


Opłaty

 • złożenie wniosku jest bezpłatne – jeśli wnioskodawcą jest właściciel lub użytkownik wieczysty terenu, którego dotyczy wniosek;
 • 598 zł – w pozostałych przypadkach

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).


Termin i sposób realizacji

 • 65 dni – w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • 21 dni – w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej wolno stojącego maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora;
 • 90 dni – w pozostałych przypadkach decyzji o warunkach zabudowy.

W praktyce termin ten może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Tuczna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Zawartość wniosku

W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:

 • jego rodzaju,
 • wnioskodawcy (w tym danych do korespondencji),
 • pełnomocnika (jeżeli wnioskodawca zamierza działać przez pełnomocnika),
 • terenu objętego wnioskiem,
 • charakterystyki inwestycji,
 • obsługi komunikacyjnej,
 • dostępu do infrastruktury technicznej,
 • parametrów: budynku i/lub obiektu budowlanego, który nie jest budynkiem i/lub składowiska odpadów.

 

Co trzeba przygotować do wniosku

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Zawsze:

 • mapa zasadnicza, a w przypadku jej braku – mapa ewidencyjna,
 • załączniki graficzne.

W zależności od potrzeb:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo,
 • kopia decyzji środowiskowej,
 • inne dokumenty.

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy:

Zawsze:

 • mapa zasadnicza, a w przypadku jej braku – mapa ewidencyjna,
 • załączniki graficzne.

W zależności od potrzeb:

 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo,
 • kopia decyzji środowiskowej,
 • potwierdzenie dostępu do drogi i infrastruktury technicznej,
 • inne dokumenty.

 

Inne informacje

Informacje dodatkowe na temat wniosku znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Ścieżka postępowania plik pdf