Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Zameldowanie na pobyt stały

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Dokument stwierdzający tożsamość
 2. Książeczka wojskowa
 3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowanie.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie


Opłaty

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.


Termin i sposób realizacji

 • załatwienie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego
 • w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje poświadczenie zameldowania

Podstawa prawna

Art. 9-11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami),


Dodatkowe informacje, uwagi

 • w przypadku zameldowania na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu, podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie okazać poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego).
 • podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie,
 • w przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.