Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Udostępnianie danych z ewidencji ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 2. Dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów) lub uwiarygodnienie potrzeby posiadania danych.
 3. Dowód opłaty za udostępnienie danych.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego


Opłaty

Udostępnienie danych następuje odpłatnie, z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Opłaty w wysokości 31 zł. za jednostkową informację należy wnosić na konto:

Urząd Miejski w Tucznie, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
Nr konta: BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W WAŁCZU 04 1240 3712 1111 0000 4364 9079


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie. Jeśli rozpatrzenie wniosku wymaga przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego - zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018r. poz.1382 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz.2096)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz.1000)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018r. poz.1044)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U. z 2018r. poz.2523)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. poz.2482)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych.


Dodatkowe informacje, uwagi

Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru mieszkańców złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba  (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do organu gminy właściwego ze względu na miejsce zameldowania (ostatnie miejsce zameldowania) osoby, której dane mają być udostępnione. Dane z rejestru PESEL udostępnia wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych, zatem wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL należy kierować bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Personalizacji Dokumentów, Wydział Udostępniania Danych, 02-678 WARSZAWA ul. Smyczkowa 10.
Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia o udostępnianie własnych danych (osobowych lub adresowych) opisana została pod hasłem: "Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy"
Zobacz także: http://www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie