Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word


Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej i archiwizacji  tel. 67 250 81 78


Opłaty

1/12 rocznej opłaty za zezwolenia stałe

  • 43,75 zł  - dotyczy zezwoleń do 4,5% alkoholu oraz piwo
  • 43,75 zł  -  dotyczy zezwoleń od  4,5%-18% alkoholu (bez piwa)
  • 175,00 zł - dotyczy zezwoleń powyżej 18% alkoholu

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Gmina Tuczno
ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno

Bank PEKAO S.A. I oddział w Wałczu

04 1240 3712 1111 0000 4364 9079


Termin i sposób realizacji

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.)

Uchwała Nr XLIV/339/2018 Rady MIejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Tuczno maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Uchwała Nr XLIV/340/2018 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Tuczno zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr XLIV/341/2018 w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonym miejscu publicznym na terenie miasta i gminy Tuczno

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna.


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak