Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Wniosek o decyzję środowiskową

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 


Komórka organizacyjna

samodzielne stanowisko ds. ogólno rolnych, gospodarki gruntami rolno-leśnymi i ochrony środowiska – pokój nr 9


Opłaty

opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 205 zł, w przypadku pełnomocnika opłata skarbowa 17 zł


Termin i sposób realizacji

do 60 dni


Podstawa prawna

art. 71, art. 73 ust. 1 i art. 75, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)


Tryb odwoławczy

za pośrednictwem Burmistrza Tuczna do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach