Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Tuczno

Zawarcie związku małżeńskiego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Stawiennictwo osobiste
2. Dokument tożsamości do wglądu
3. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
• dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. rok 2015 poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa  jest oceniana na podstawie prawa polskiego./Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu.
• Gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
• W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.
4. Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC-na wniosek stron. Opłata dodatkowa 1000 zł.
/z wyłączeniem ślubów zawieranych w szpitalu lub zakładzie karnym/


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie


Opłaty

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł (uiszczana w dniu składania dokumentów)


Termin i sposób realizacji

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa przyjmowane są na pół roku przed datą planowanego ślubu. Małżeństwo przed  kierownikiem USC nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


Podstawa prawna

art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. rok 2015 poz. 2082) oraz art. 76-79 oraz 85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. rok 2015 poz. 783 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Wniosek do Sądu Rejonowego w Wałczu w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.


Dodatkowe informacje, uwagi

1. Para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem, z kompletem dokumentów, jeśli wymagane, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu.