herbeBOI - Gmina Tuczno

Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

  1. Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
  2. Dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (np. wezwanie sądowe, postanowienia i decyzje innych organów) lub uwiarygodnienie potrzeby posiadania danych.
  3. Dowód opłaty za udostępnienie danych.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

Udostępnienie danych następuje odpłatnie, z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Opłaty w wysokości 31 zł. za jednostkową informację należy wnosić na konto:

Urząd Miejski w Tucznie, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno
Nr konta: BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W WAŁCZU 04 1240 3712 1111 0000 4364 9079

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298).

Dodatkowe informacje, uwagi

Podmioty uprawnione do udostępniania danych:
Dane ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępniają:

  • organy gmin,
  • wojewodowie,
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • (art. 44 ust 1-3 i ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych).