herbeBOI - Gmina Tuczno

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem elektrycznym

 

Komórka organizacyjna

Referat budżetu i finansów - stanowisko ds. księgowości urzędu

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej - zwolnione z opłaty

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 963).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie (plac Stefana Batorego 4, 70-001 Szczecin) w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Tuczna.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nie uzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.