herbeBOI - Gmina Tuczno

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Tucznie; stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji

Opłaty

17,00 zł - opłata skarbowa

Termin i sposób załatwienia

7 dni zgodnie z Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia.