herbeBOI - Gmina Tuczno

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word 

  • dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu
  • wniosek o powrocie do nazwiska

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie

Opłaty

Opłata skarbowa - 11,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz.U. rok 2015 poz. 2082), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. rok 2015 poz. 783 ze zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić wniosek przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.