herbeBOI - Gmina Tuczno

Rejestracja zgonu

USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1. Karta zgonu wydana przez służbę zdrowia.
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.
3. Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej zgon,
• dokument stwierdzający tożsamość współmałżonka osoby zmarłej

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Zgłoszenia zgonu może dokonać najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
- pozostały małżonek(ka);
- krewni zstępni;
- krewni wstępni;
- krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
- powinowaci w linii prostej do 1 stopnia;
- osoba , która wykaże interes prawny.

2. Po rejestracji zgonu wydawany jest 1 odpis skrócony aktu zgonu.