herbeBOI - Gmina Tuczno

Zameldowanie na pobyt stały

USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Dokument stwierdzający tożsamość
  2. Książeczka wojskowa
  3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące
  4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowanie.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Tucznie

Opłaty

Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Termin i sposób załatwienia

  • załatwienie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego
  • w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje poświadczenie zameldowania

Podstawa prawna

Art. 9-11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami),

Dodatkowe informacje, uwagi

  • w przypadku zameldowania na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu, podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie okazać poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego).
  • podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie,
  • w przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.