herbeBOI - Gmina Tuczno

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

USC Dowody Osobiste i Ewidencja Ludności

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

  • podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy  lub
  • do wglądu – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)

Opłaty

  • wniosek - nie podlega opłacie skarbowej
  • zaświadczenie - 17PLN
  • nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993 ze zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie posiadającej notarialne upoważnienie do otrzymania zaświadczenia).